NASZA MISJA

Naszym pragnieniem jest dostarczanie naszym Klientom tłumaczeń o wysokiej jakości merytorycznej i językowej. Tłumaczenia powierzane są jedynie specjalistom. Stawiamy na kompetencję w zakresie proponowanych usług. Usługi świadczone przez nas są więc kierowane do osób dla których jakość jest sprawą priorytetową.

W tłumaczeniach ustnych jakość rozumiemy jako profesjonalizm językowy połączony z wysoką kulturą osobistą tłumacza. Przekaz tłumaczony ma być przezroczysty i nie tylko ułatwiać, ale także - tam gdzie to możliwe - ulepszać komunikację. Od naszych tłumaczy wymagamy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych oraz znajomości zasad protokołu.

W tłumaczeniach pisemnych jakość rozumiemy jako poprawność i trafność językową najwyższej próby, połączoną z estetyką edycji tekstów, umiejętnością samodzielnego rozwiązania przez tłumacza zawiłych kwestii językowych (np. w tłumaczeniach technicznych), a także otwartości na pracę w zespole oraz współpracę z osobami biegłymi w danej dziedzinie.

Nasz Klient może liczyć na nas zawsze, zarówno przy zlecaniu tłumaczenia, jak też przy posługiwaniu się naszym tekstem gdziekolwiek w świecie. Jeżeli trzeba, wykonujemy na rzecz naszego Klienta telefony do urzędów i innych instytucji - także zagranicznych - w celu ustalenia rzeczywistych potrzeb lub świadczenia doraźnej pomocy o charakterze językowym. Na życzenie naszego Klienta, świadczymy usługi dodatkowe takie jak: wysyłka tłumaczenia za granicę pocztą lub w inny uzgodniony sposób, przyjmowanie i nadawanie faksów, przyjmowanie zleceń i nadawanie gotowych tłumaczeń za pomocą poczty elektronicznej, organizowanie telefonicznych połączeń konferencyjnych, organizacja obsługi prawnej wszelkiego typu: ścisła współpraca z notariuszem, adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym itd. itp. - w zakresie i w sposób uzgodniony z Klientem, organizacja i nadzór nad skomplikowanymi sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym do przyjęcia pełnomocnictwa spadkobierców na wykonanie koniecznych czynności włącznie.